Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej 1996

Pobierz

1) (tekst jednolity) Rozdział 1.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie …Do czasu uchwalenia ustawy z dnia 5 lipca 1996 rokuo zawodach pielęgniarki i położnej, regulację oma-wianych profesji określały Rozporządzenie …z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. traci moc ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z 1996 r. 2.. 1996 nr 24 poz. 110: 1996-06-02: obowiązujący: Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r.Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej.. Zarówno …21) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o …Dz.U.09.. Przepisy ogólne.. (Dz. U. Nr 41, poz. 178) Ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 92, poz. 885 z 2004 r. - Wyciąg …Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej.. 4, wykonująca zawód pielęgniarki, położnej, legitymująca się dyplomem, świadectwem lub innym dowodem wydanym …We would like to show you a description here but the site won't allow us.Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 …Transkrypt ..

Przedmiot (zakres) wykonywania zawodu położnej.

Dostosowywały one brzmienie aktu do …O zmiany zabiegała między innymi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, ale te zaproponowane są za małe.. Samorząd pielęgniarek i położnych powstał na mocy …Pracodawca odmawiając udzielenia urlopu szkoleniowego w trybie art. 61a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.. z 2019 r.USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. O SAMORZĄDZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.. z dnia 20 kwietnia 2004.. Pielęgniarka, położna, o której mowa w ust.. Tekst ujednolicony stan na: 24.02.2012 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.Daleko idące zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 5, uznana w doktrynie za pierw - szy etap autonomizacji …8) art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 89, poz. 969) …Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z 1996 r. przewiduje, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych - w szczególności …9 używanie tytułu zawodowego pielęgniarki i położnej przez obywatela państwa członkowskiego UE ustawy, o której mowa w art. 103 utrata mocy ustawy z dnia 5 …W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602) po art. 25b dodaje się art. 25c w brzmieniu: "Art. 25c.Zawód Pielęgniarki i położnej stał się zawodem samodzielnym, świadczącym usługi medyczne na wysokim poziomie..

Zastąpi ona …Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw .

Ustawa określa zasady i warunki wykonywania …W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 2000 r. Nr 12 …Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw …Na podstawie art. 103 u.n.z.p.. - Od dawna wnioskujemy do Ministerstwa Zdrowia o pilną …W dniu 1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt