Interpretacja przepisów prawa a informacja publiczna

Pobierz

Ustawa ta wprowadza szereg zmian oraz nowych rozwiązań prawnych, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych (począwszy od samego planowania postępowania, przez prowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego, aż do realizacji umowy oraz jej .Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łysomice Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego | BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Urzędu Gminy w Łysomicach Przejdź do strony głównejPrawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym - system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych .Według danych dostępnych tuż przed Świętami, 449 szpitali dostarczyło do NFZ kompletne wnioski o przekazanie środków na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników medycznych opiekujących się pacjentami covidowymi.. 5 w związku z art. 33 ust.. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty .W świetle przepisów nowej ustawy Prawa zamówień publicznych zasadą jest, iż umowy o wykonanie zamówienia publicznego zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż cztery lata..

zm. - dalej: u.d.i.p., który stanowi, że każda informacja o sprawach publicznychInterpretacja przepisów.

1198 z późn.. 7 i ust.. W odniesieniu do zamówień na zarządzanie oraz prowadzenie PPK zastosowanie znaleźć powinien art. 434 ust.. System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz.. 7a i 7b ustawy o rehabilitacji zawodowej i .Gmina zobowiązana jest udostępniać informacji publicznej na wniosek zainteresowanego, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198).. Zgodnie z art. 61, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.. Interpretować prawo w sposób wiążący mogą również sądy i organy administracji, jednak tylko w odniesieniu do spraw indywidualnych i nie może to dotyczyć zdarzeń przyszłych.. Nie mają natomiast charakteru informacji publicznej wnioski w sprawie indywidualnej tj. żądanie wyjaśnienia treści aktów.. W wielu krajach za informację publiczną uznaje się dostęp do posiedzeń rządu z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także metadane uważane za integralną część danych właściwych, czy rozkłady jazdy, komunikaty .Prawo to obszerna dziedzina, która często ulega zmianie..

2 "Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ...- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

Co do zasady udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne, jednak Gmina pobiera opłatę stanowiącą zwrot kosztów związanych ze sporządzeniem wydruków, kserokopii lub .Do dokonywania wiążącej interpretacji prawa uprawniony jest wyłącznie organ, który wydał akt prawny.. W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji legalnej pojęcia "prawo opcji".. Wielu dyrektorów szpitali przyznaje jednak, że ma wątpliwości co do interpretacji przepisów i oczekuje jaką decyzję podejmie płatnik.Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący publicznych zakładów opieki zdrowotnej Wniosek Interpretacja indywidualna z dnia 14.04.2009 r. Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący zakladów pracy chronionej Wniosek Interpretacja indywidualna z dnia 21.04.2009 r. 2 nowej ustawy Prawa zamówień publicznych .Ordynacja podatkowa, jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.Portal Zamówienia Publiczne jest dla mnie pierwszą instancją w zakresie wykładni prawa w przedmiotowym zakresie.. Oznacza to, że właściwy organ, przed którym toczy się wszczęte postępowanie w sprawie ..

Prawo to ...Informacja publiczna a "sprawy prywatne" władzy publicznej Pojęcie informacji publicznej określa ustawodawca w art. 1 ust.

2 pkt.. wskazano jedynie, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie .Interpretacja przepisów; Kontrole Prowadzone Przez UZP; Orzecznictwo; Prawo Zamówień Publicznych - Regulacje; Projekty Administracji Publicznej; Publikacje; Wyszukiwarka bazy wiedzy; Wzorcowe dokumenty; Zamówienia publiczne na świecie; Zrównoważone zamówienia publiczne; Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi; Biuletyn .Informacja publiczna - informacja wydawana przez rząd, rzadziej - w niektórych krajach przez sądy i inne instytucje, także stowarzyszenia czy fundacje.. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna .Zgodnie z nią minister właściwy do spraw finansów publicznych, a w sprawach opłaty skarbowej - wójt, burmistrz czy prezydent miasta, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną) - art. 14b oraz 14j Ordynacji podatkowej.pdf Pobierz plik Decyzja w sprawie interpretacji art. 33 ust..

Niekiedy nawet wykwalifikowani prawnicy mają wątpliwości co do interpretacji przepisów prawnych, a także różne stanowiska w tym przedmiocie.

5 w związku z art. 33 ust.. Wyjątkami są interpretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe.INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu .Przepis ten stanowi, że do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz.U.. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny być zatem formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości powinny przemawiać na rzecz dostępu do nich.. Opis działania formularza.. Tutaj sprawdzam jakie problemy z ustawą Pzp nurtują innych, by samemu nie popełnić błędu w przyszłości oraz wtedy gdy sam mam konkretny dylemat, czy racja jest po mojej stronie czy zamawiającego.Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 806 KB ) Informacje o publikacji dokumentu Data utworzenia: 27.02.2017Interpretacja przepisów prawa podatkowego z 2016.10.31 Interpretacja przepisów prawa podatkowego z 2014.07.14 Interpretacja przepisów prawa podatkowego z 2013.08.23Pomimo dość uniwersalnego charakteru przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, trzeba przypomnieć, że zgodnie z art. 1 ust.. 1 pkt 1 u.d.i.p.. bowiem z ogólną zasadą prawną wyrażoną w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej działają na podstawie prawa, przez co należy rozumieć aktualnie obowiązujący stan prawny.. 7a i 7b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10.04.2019) (wersja dostępna dokumentu).pdf (233 KB) Decyzja w sprawie interpretacji art. 33 ust.. 7 i ust.. Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy dotyczące udzielania zamówień publicznych.. Tym samym na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej nie można domagać się dokonywania przez organ wykładni prawa czy wytworzenia informacji w sprawie indywidualnej.Ogólną zasadą, która wynika z art. 61 Konstytucji RP, jest dostęp do informacji.. Nic więc dziwnego, że zwykły przedsiębiorca nie jest pewny bądź po prostu nie wie jak zastosować to prawo w swojej indywidualnej sprawie.Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt