Wnioski do dalszej pracy na zajęciach wyrównawczych z matematyki

Pobierz

Zajęcia kół dokumentowane są w dziennikach pozalekcyjnych.Sprawozdanie z zaj ęć wyrównawczych z matematyki prowadzonych na poziomie edukacyjnym wczesnoszkolnym w ramach projektu "B ądź twórczy - obserwuj, odkrywaj, działaj" Od grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im.. Na zajęcia uczęszczało czworo uczniów byli to: Natalia, Tomasz, Zuzanna i Jakub.. Uczniowie podczas zajęć rozwijali i doskonalili swoje .Formułuje się wnioski do dalszej pracy.. Uczniowie z grupy starszej chcą w przyszłości tworzyć własne prezentacje multimedialne, sporządzać tabele, wykresy i diagramy, rozwiązywać .1.. VII.Uczniowie z grupy młodszej chcieliby, aby na zajęciach koła było więcej rozrywek matematycznych, częściej wykorzystywać do pracy komputer i rozwiązywać więcej zadań konstrukcyjnych.. Na zajęcia uczęszczało 11 uczniów (6 chłopców i dziewczynek).Na początki każdego roku szkolnego opracowywałam własny program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki.. W klasach VI nie rezygnować z prowadzenia zespołów wyrównawczych z języka polskiego i matematyki dla najsłabszych uczniów.. - Prowadziła zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury z matematyki na poziomie podstawowym dla klasy IIIa, IIIb, IIId, oraz doraźnie wyrównawcze dla klasy .2.. .• wydłużanie czasu pracy na sprawdzianach • przygotowanie posterów (planszy tematycznych) dotyczących omawianych zagadnień i prezentacja ich na zajęciach • pomoc nauczyciela podczas odpowiedzi ustnych, nakierowywanie ucznia, zadawanie pomocniczych pytańZajęcia wyrównawcze powinny kończyć się informacją zwrotną każdego ucznia do nauczyciela, np.: Na zajęciach nauczyłem się..

Wdrażałam go na zajęciach pozalekcyjnych.

Program wdrażany jest na zajęciach wyrównawczych z matematyki w wymiarzeRaport z zajęć wyrównawczych z matematyki - klasa IV realizowanych w ramach projektu: "Szkoła dla każdego" zawierające wnioski z analizy diagnozy wstępnej i końcowej.. W roku szkolnym 2006/2007 pracowałam z klasami piątymi, a w roku 2005/2006 i 2007/2008 z klasami czwartymi.Celem prowadzonych zajęć było rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz motywowanie młodzieży do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy.. Zajęcia koła matematycznego przebiegały zgodnie z programem napisanym na ten cel.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.Ł - uczeń bardzo aktynie brał udział w zajęciach, opanował algorytm działań pisemnym na liczbach dziesiętnych - dodawania i odejmowania, dodaje i odejmuje liczby całkowite, ma trudności z mnożeniem dzieleniem pisemnym, gdyż nie opanował biegle tabliczki mnożenia, wykonuje przy pomocy nauczyciela proste działania na ułamkach zwykłych, oblicza pole prostokąta, ma trudności z obliczaniem objętości.Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: "Lokata w dziecięce umysły" Zadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r.- Sprawdzała próbne matury w klasach IIIa, IIIb, IIId i opracowała wnioski do dalszej pracy..

Przełamanie antypatii do matematyki.

- Aby poprawić wynik dotyczący tych umiejętności należy podczas pracy z uczniami wzmocnić nacisk na znajomość struktur leksykalno - gramatycznych różnych zakresów .. 7.Raport z zajęć wyrównawczych z matematyki - klasa V realizowanych w ramach projektu: "Szkoła dla każdego" zawierające wnioski z analizy diagnozy wstępnej i końcowej.. Informacja zwrotna pozwala nauczycielowi odpowiedzieć na pytanie czy cel zajęć został osiągnięty, czy można wprowadzać nowe treści.. Wyrównywanie braków edukacyjnych z zakresu wiedzy matematycznej.. Prowadząc lekcje, staram się tak dobierać treści, metody i formy pracy aby każdy uczeń miał tę możliwość.Współpraca z organizacjami, instytucjami, osobami, stowarzyszeniami ; Zespół dokonując oceny efektywności formułuje wnioski i zalecenia.. Wnioski - przykładowe zapisy: Pomoc przyniosła efekty w postaci: poprawy oceny z… popełniania mniejszej ilości błędów - jakich, wyższej motywacji ucznia, poprawy systematyczności pracy .powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą..

6. Wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy.

Będzie zachowywała normy panujące w szkole.- Układanie wyrazów, zdań z rozsypanek; - Rozpoznawanie i pisanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących; - Wielka litera, kropka, znak zapytania i wykrzyknik; - Przenoszenie wyrazów i podział na sylaby; - Pisanie z pamięci wyrazów i zdań; - Wzbogacanie słownictwa ucznia; Klasa I, semestr II: - Analiza i synteza słuchowa wyrazów;Zajęcia wyrównawcze .. do dalszej, samodzielnej pracy w zakresie poszerzania wiedzy i umiej ętno ści pracy z kompute-rem.. Wnioski z analizy sprawdzianu umieszczać na tablicy w pokoju nauczycielskim iopis zajĘĆ dydaktyczno - wyrÓwnawczych z matematyki w ramach projektu "twoja szkoŁa daje ci paszport do sukcesu" Zajęcia odbywają się w grupach 7 i 8-osobowych.. W trakcie realizacji zajęć zostały zdiagnozowane braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.kwalifikuje sie do udzialu w zajqciach wyrównawczych z matematyki šwiadcza: trudnošci w abstrahowaniu i uogólnianiu, maiy zakres pojeé, powolne tempo myšlenia, trudnošci w dokonywaniu analizy i syntezy na materiale matematycz- nym, trudnošci w kojarzeniu róŽnych elementów wiedzy matematycznej, brak zdolnošci do koncentracji uwagi.Uczestnicząc w takich zajęciach, podpatrujemy innych jak pracują, wyciągamy dla siebie wnioski do dalszej pracy..

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz .

Zajęcia prowadzone są na bieżąco.. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.. Na zajęcia uczęszczało 5 uczniów (3 chłopców i 2 dziewczynki).Plan pracy - zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.. • analiza frekwencji na zajęciach oraz aktywności uczestników; EFEKTY; Uczniowie realizujący powyższy program:W czasie zajęć pracowaliśmy nad wyrównaniem zaległości, problemów i trudności edukacyjnych, jakie mieli uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia.. Należy utrzymać dodatkową godzinę zajęć tygodniowo z języka polskiego i matematyki w każdej z VI klas.. Dziesięcioro uczniów z klas drugich oraz jedna osoba z klasy pierwszej uczęszczało na zajęcia w każdy czwartek w godzinach 15.20 do 16.50.. Dotyczy: wszyscy nauczycieleWNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracy - umożliwienie uczniom wykorzystania zdobytej wiedzy do porozumiewania się na miarę możliwości ucznia .. zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (kl. IId, IIIa, IIIb, IIId, Ia, Ib, Id, Ie, If, Ig).. Wnioski: Zachęcać uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w formie zajęć pozalekcyjnych, informować rodziców o możliwości korzystania z takiej formy pomocy.. Do planu dołączona jest ankieta ewaluacyjna.Podsumowanie pracy koła matematycznego w roku szkolnym 2010/2011.. Program jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i treścią podręcznika Matematyka wokół nas (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne).. Matematyka Słabe strony uczniów.. Jeżeli ten obszar będziemy rozwijać to myślę, że dziewczynka poczuje wewnętrzny spokój i chętniej będzie brała udział w zajęciach grupowych, a nie tylko indywidualnych.. Plan pracy na zajęciach rozwijających z matematyki dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej zawierający cele, metody i formy pracy oraz rozkład materiału na rok szkolny.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych opracowała: Magdalena Mielcarek-Olejnik - Czytelniczka Portalu.. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy przy rozwiązywaniu typowych problemów matematycznych.. Dla dzieci zajęcia otwarte są okazją do pokazania siebie, swoich zdolności przed innymi.. nauczyciele powinni nadal dbać o wszechstronny rozwój ucznia.. Na zaj ęciach du ży nacisk kładziono na wdra żanie do świadomego i odpowiedzialnego ko-rzystania z zasobów i mo żliwo ści, które daje u żytkownikowi globalna sie ć Internet.. Marii Konopnickiej w NaruszewieWnioski do dalszej pracy Rozwijać umiejętności porozumiewania się i zdolności rozumowania.. .• obserwacja nakierowana na postawy uczniów, ich stosunek do zajęć • wyrównanie braków z lat poprzednich, • przyswojenie bieżącego materiału, • podwyższenie ocen ze sprawdzianów, • przełamanie barier psychologicznych, • wdrożenie do samodzielnej i systematycznej pracy.. W klasach I - III uczniowie mają możliwość wyrównywać braki w wiadomościach i umiejętnościach na zajęciach wyrównawczych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.. wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt