Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Pobierz

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Opracowywanie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej Dziennik zajęć Tygodniowe plany pracy dydaktycznowychowawczej Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny Scenariusze zajęć Karta samooceny Sprawozdania z realizacji stażu Gromadzenie stosownej dokumentacji: scenariusze .realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie stosownych dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy zajęć Okres stażu Zaświadczenia i scenariusze zajęć 8.. 2 KN: wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.. (miejscowość, data)Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Otóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2017 - 06.2018 Anna Staszewska..

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 8.1.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. do 7 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Sprawozdanie dla nauczyciela stażysty z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania zSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70 .Zgodnie z § 12.. - 31.05.2011r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im..

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego..

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu.

Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalina1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).czĄstkowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela dyplomowanego edyta mazurkiewicz; czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego katarzyna sobel Maj 2020 Sprawozdanie z realizacji stażu 9.Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego..

nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, Art. 9d ust.

Przygotowanie projektu sprawozdania z wykonania planu rozwoju zawodowego Opis realizacji planu rozwoju zawodowego V.2016 Projekt sprawozdaniaSprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 1 5,0 (2020-12-11) Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOAnaliza efektów realizacji planu rozwoju zawodowego.. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: lic Sylwia Murgrabia Czas trwania stażu: 01.09.2012-31.05.2013 Placówka: Przedszkole nr 5, ul. Domarasiewicza 2, 96-100 Skierniewice Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.. (podpis dyrektora) * dot.. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp. Na bieżąco Dokumentacja stażysty 8.. - czyli do 20 września 2.. Omówienie przebiegu i efektów z opiekunem stażu.. ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. LubochniaSprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty stan prawny 1.09.2019r.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i przygotowanie wymaganej dokumentacji załączanej do wniosku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt